SVE O PROGRAMU EKONOMSKIH MERA I POMOĆI; UREDBE I ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA

Vlada Srbije usvojila je tri uredbe kojima se reguliše korišćenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19, vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijardu evra. 13.04. 2020. počelo je prijavljivanje privrednih subjekata za programe mera i direktna davanja.

Vlada Srbije usvojila je tri uredbe kojima se reguliše korišćenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19, vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijardu evra. 13.04. 2020. počelo je prijavljivanje privrednih subjekata za programe mera i direktna davanja.

Tri usvojene uredbe su : Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19 kao i Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.

UREDBU o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim
subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u
cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti
COVID-19 PRENOSIMO INTEGRALNO i možete preuzeti istu na linku, u nastavku

Ono što je najviše interesovalo privredne subjekte i pravna lica je : a ko ima mogućnosti da koristi pomenute pogodnosti i pomoć države, kao i koje su to sve pogodnosti; Ukratko prenosimo i dajemo odgovore na postavljena pitanja.

LICA KOJA MOGU DA KORISTE FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA
DAVANJA – Član 3.

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne
pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom pod uslovom da
počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe
nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene
koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o
radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se
završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana fiskalne pogodnosti i direktna
davanja iz ove uredbe mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici
poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali
privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine.

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne
pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe ukoliko su pre 15. marta 2020.
godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije,
odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.

FISKALNE POGODNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE I PRAVNA LICA
Član 4.
Privrednim subjektima – pravnim licima, uključujući i ogranke i
predstavništva stranih pravnih lica (u daljem tekstu: pravna lica), može
da se odloži dospelost za plaćanje:
– poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada definisanih u članu 2.
tačka 2) alineja prva do 4. januara 2021. godine;
– akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih
lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom
različitom od kalendarske godine za poreski period koji započinje ili se
završava u 2020. godini, za akontacije poreza na dobit koje dospevaju za
plaćanje 15. aprila 2020. godine, 15. maja 2020. godine i 15. juna 2020.
godine do predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za
odgovarajući poreski period.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana, koje se opredeli da koristi fiskalne
pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe, podnosi Pojedinačnu poresku
prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac
PPP-PD) za prihode iz radnog odnosa posebno od Obrasca PPP-PD za
prihode van radnog odnosa, tako da se na jednom Obrascu PPP-PD ne
iskazuju zajedno prihodi iz radnog odnosa i prihodi van radnog odnosa.
Pravno lice iz stava 1. ovog člana koje se opredeli da koristi fiskalne
pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe u Obrascu PPP-PD za prihode
iz radnog odnosa za obračunski period – mesec za koji koristi fiskalne
pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe u polju 1.4. – datum plaćanja,
unosi datum 04. januar 2021. godine.

Doprinosi čije plaćanje je odloženo u skladu sa ovom uredbom, smatraju se
plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog
osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slučaj
nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa
decom.

Pravo na odlaganje poreskih obaveza iz ovog člana nemaju sledeća velika
pravna lica: banke iz člana 2. stav 1. Zakona o bankama („Službeni
glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15), društva za osiguranje i društva za
reosiguranje iz člana 3. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj
139/14), društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima iz
člana 3. tačka 1) Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i
penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 31/11), davaoci
finansijskog lizinga iz člana 10. Zakona o finansijskom lizingu
(„Službeni glasnik RS”, br. 55/03, 61/05, 31/11 i 99/11 – dr. zakon), kao i
platne institucije i institucije elektronskog novca iz člana 2. stav 1.
tač. 35) i 36) Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, br.
139/14 i 44/18).

RADI BOLJEG TUMAČENJA I OTKLANJANJA SVIH NEDOUMICA PRILAŽEMO I DOKUMENT SA NAJČEŠĆIM PITANJIMA I ODGOVORIMA U VEZI DONETIH MERA, PAKETA TJ. EKONOMSKOG PROGRAMA KAO I SAMO UPUTSTVO ZA PRIMENU UREDBE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati